Oferujemy nowoczesny sprzęt
dla profesjonalistów

  • Oświetlenie LED
  • Urządzenia pomiarowe
  • Drukarki LED

Zło­ty Me­dal MTP na tar­gach 4 Print We­ek

Za­kła­dy Ar­ty­stycz­ne ART wraz z part­ne­ra­mi na tar­gach 4 Print We­ek – Zło­ty Me­dal MTP, pro­mo­cja roz­wi­ązań i licz­ne roz­mo­wy bi­zne­so­we

Z artykułu zamieszczonego na Polska Poligrafia:

Za­kła­dy Ar­ty­stycz­ne ART wraz ze swo­imi part­ne­ra­mi – GL Op­tic i fir­mą OKI – za­pre­zen­to­wa­ły swo­ją ofer­tę pod­czas nie­daw­no za­ko­ńczo­nych w Po­zna­niu tar­gów 4 Print We­ek. Wy­sta­wa dla fir­my za­ko­ńczy­ła się suk­ce­sem, a naj­now­sze pre­zen­to­wa­ne tam roz­wi­ąza­nie GL Op­tic – GL Spec­tro­lux (pre­cy­zyj­ny i szyb­ki – jak pod­kre­śla je­go pro­du­cent – mier­nik świa­tła) zo­stał na­gro­dzo­ny pod­czas te­go wy­da­rze­nia Zło­tym Me­da­lem Mi­ędzy­na­ro­do­wych Tar­gów Po­zna­ńskich.

Im­pre­za by­ła ta­kże oka­zją do pro­mo­cji no­wej mar­ki Za­kła­dów Ar­ty­stycz­nych ART – ART Led. Pod tym szyl­dem fir­ma ofe­ru­je no­we lam­py LED, które de­dy­ko­wa­ne są ryn­kom po­li­gra­ficz­ne­mu oraz me­dycz­ne­mu; mo­gą ta­kże zna­le­źć za­sto­so­wa­ne w oświe­tle­niach po­miesz­czeń, biur, hal pro­duk­cyj­nych i in­nych.

GL Op­tic to mar­ka, pod którą fir­ma Ju­st-Norm­licht – je­den ze świa­to­wych li­de­rów w pro­duk­cji znor­ma­li­zo­wa­nych tech­no­lo­gii oświe­tle­nio­wych dla gra­fi­ki i prze­my­słu fo­to­gra­ficz­ne­go – do­star­cza od kil­ku lat kom­plet­ną li­nię roz­wi­ązań, prze­zna­czo­nych do pre­cy­zyj­ne­go, spek­tral­ne­go po­mia­ru świa­tła. Za­kła­dy Ar­ty­stycz­ne ART są dys­try­bu­to­rem tych urządzeń na pol­skim ryn­ku. „Na­sza współpra­ca z suk­ce­sa­mi tr­wa już od 18-tu lat i przez ten czas od­no­to­wa­li­śmy wie­le wdro­żeń ofe­ro­wa­nych przez nas roz­wi­ązań w bra­nży po­li­gra­ficz­nej i nie tyl­ko, a ta­kże by­li­śmy obec­ni wspól­nie na wie­lu im­pre­zach tar­go­wych na ca­łym świe­cie – mówi Sła­wo­mir Woj­taś, wła­ści­ciel Za­kła­dów Ar­ty­stycz­nych ART. – Tym ra­zem po raz pierw­szy za­pre­zen­to­wa­li­śmy nasz naj­now­szy pro­dukt i od ra­zu otrzy­mał on tak pre­sti­żo­we wy­różnie­nie, ja­kim jest Zło­ty Me­dal MTP. To obec­nie jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych i pre­sti­żo­wych na­gród na pol­skim ryn­ku, przy­zna­wa­na przez zło­żo­ne ze spe­cja­li­stów bra­nży po­li­gra­ficz­nej ju­ry kon­kur­so­we, które oce­nia pro­dukty pod względem in­no­wa­cyj­no­ści oraz za­sto­so­wa­nych w nich naj­wy­ższej kla­sy tech­no­lo­gii. Tym bar­dziej cie­szy nas fakt, że na­sze roz­wi­ąza­nie zna­la­zło w ich oczach uzna­nie, co do­wo­dzi je­go in­no­wa­cyj­no­ści”.

Na­gro­dzo­ne urządze­nie – GL Spec­tro­lux – jest, jak pod­kre­śla pro­du­cent, od­po­wie­dzią na ocze­ki­wa­nia współcze­sne­go ryn­ku. Tra­dy­cyj­ne sys­te­my oświe­tle­nio­we co­raz częściej za­stępo­wa­ne są bo­wiem ener­go­osz­częd­nym oświe­tle­niem, ba­zu­jącym na tech­no­lo­gii LED. „Do oce­ny ja­ko­ści ta­kie­go oświe­tle­nia – mówi Mi­ko­łaj Przy­by­ła, pre­zes GL Op­tic – po­trzeb­ny jest od­po­wied­ni sprzęt po­mia­ro­wy. Na­sza fir­ma stwo­rzy­ła wi­ęc szyb­kie i pre­cy­zyj­ne roz­wi­ąza­nie, które znaj­du­je za­sto­so­wa­nie w wie­lu bra­nżach. Mo­gą z nie­go ko­rzy­stać dru­kar­nie (ma­my tu już za so­bą wdro­że­nia), przy­go­to­wal­nie DTP, pra­cow­nie gra­ficz­ne i fo­to­gra­ficz­ne oraz wie­le in­nych firm i osób, które pro­fe­sjo­nal­nie zaj­mu­ją się pra­cą z ko­lo­rem. Na­sze roz­wi­ąza­nia znaj­du­ją za­sto­so­wa­nie rów­nież do po­mia­ru oświe­tle­nia spe­cja­li­stycz­ne­go cho­cia­żby w bra­nży me­dycz­nej, ko­mu­ni­ka­cyj­nej i trans­por­to­wej, ar­chi­tek­to­nicz­nej, ar­ty­stycz­nej, przy ta­bli­cach in­for­ma­cyj­nych i do kon­tro­li świa­tła dla ro­ślin i zwie­rząt”.

„Dzi­ęki GL Spec­tro­lux – do­da­je Sła­wo­mir Woj­taś – użyt­kow­nik mo­że do­kład­nie i rze­tel­nie zba­dać fo­to­me­trycz­ne i ko­lo­ry­me­trycz­ne wła­ści­wo­ści sys­te­mu oświe­tle­nio­we­go. Po­nie­waż bra­nża po­li­gra­ficz­na jest tą, w której oświe­tle­nie jest jed­nym z pa­ra­me­trów de­cy­du­jących o po­wo­dze­niu re­ali­za­cji zle­ce­nia, bar­dzo nas cie­szy, że pod­czas tar­gów od­no­to­wa­li­śmy wie­le wi­zyt dru­ka­rzy za­in­te­re­so­wa­nych tym pro­duk­tem. Roz­po­częli­śmy też wie­le roz­mów han­dlo­wych, nie tyl­ko z przed­sta­wi­cie­la­mi bra­nży po­li­gra­ficz­nej, dla­te­go nasz udział w tar­gach uwa­ża­my za uda­ny”.

Wszech­stron­no­ść ce­chu­je też zu­pe­łnie no­we pro­duk­ty w ofer­cie Za­kła­dów Ar­ty­stycz­nych ART – pro­mo­wa­ne pod mar­ką ARTLED lam­py LED. „Na­sza fir­ma od wie­lu lat do­star­cza na ry­nek no­we tech­no­lo­gie – mówi Sła­wo­mir Woj­taś. – Po­nie­waż ro­śnie za­po­trze­bo­wa­nie na świa­tło LED za­rów­no w bra­nży po­li­gra­ficz­nej, z którą je­ste­śmy zwi­ąza­ni od lat, jak rów­nież w wie­lu in­nych bra­nżach – głów­nie ze względu na ro­snące ce­ny ener­gii – je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że wy­pro­du­ko­wa­ne przez nas lam­py pod­bi­ją wkrót­ce ry­nek. Pro­gno­sty­kiem te­go by­ło du­że ni­mi za­in­te­re­so­wa­nie pod­czas tar­gów 4 Print We­ek”.

Oprócz wy­żej wy­mie­nio­nych pro­duk­tów go­ście od­wie­dza­jący sto­isko Za­kła­dów Ar­ty­stycz­nych ART mo­gli zo­ba­czyć ta­kże sta­no­wi­sko kon­tro­li dru­ku fir­my Ju­st-Norm­licht – Vir­tu­al Pro­of Sta­tion. „To zu­pe­łnie no­wy sys­tem opar­ty rów­nież na la­mach LED – mówi Sła­wo­mir Woj­taś. – Na świe­cie to już zna­ne i ce­nio­ne roz­wi­ąza­nie; rów­nież w Pol­sce od­no­to­wa­li­śmy kil­ka in­sta­la­cji. Je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że ta licz­ba będzie sta­le ro­sła”.

Fir­ma OKI – part­ner Za­kła­dów Ar­ty­stycz­nych ART za­pre­zen­to­wa­ła z ko­lei ma­szy­ny dru­kujące OKI Pro­9542 dn – ko­lo­ro­wą dru­kar­kę A3 z bia­łym ko­lo­rem do­dat­ko­wym, opty­mal­ną – jak po­da­je pro­du­cent – do wy­dru­ków na ciem­niej­szych no­śni­kach, a ta­kże Pro­9541 dn – dru­kar­kę ko­lo­ro­wą A3 z do­dat­kiem bia­łe­go lub prze­zro­czy­ste­go ko­lo­ru do­dat­ko­we­go. Go­ście mo­gli tu rów­nież zo­ba­czyć przy­staw­kę do pro­duk­cji ko­pert, a ta­kże urządze­nie do na­ci­na­nia pa­pie­ru, wy­ci­na­nia okre­ślo­nych kszta­łtów, de­dy­ko­wa­ne nie­wiel­kim na­kła­dom. „War­to pod­kre­ślić – pod­su­mo­wu­je Sła­wo­mir Woj­taś – że urządze­nia OKI, których dzia­ła­nie opar­te jest na li­stwach LED o do­ży­wot­niej gwa­ran­cji, za­pew­nia­ją użyt­kow­ni­kom do­sko­na­łą ja­ko­ść dru­ku, wy­so­ką pręd­ko­ść dru­ko­wa­nia, ni­ższe kosz­ty eks­plo­ata­cji, pe­łną ela­stycz­no­ść ob­słu­gi no­śni­ków oraz uni­kal­ną opcję dru­ko­wa­nia z pi­ątym ko­lo­rem, która po­zwa­la uzy­ski­wać spek­ta­ku­lar­ne efek­ty. Dzi­ęki tym ma­szy­nom mo­żna dru­ko­wać na żąda­nie, wy­ko­rzy­stu­jąc pe­łną ga­mę ko­lo­rów do­dat­ko­wych – w tym ko­lor bia­ły na ciem­niej­szym tle lub pe­łną ga­mę ko­lo­rów pro­ce­so­wych z do­dat­kiem bie­li lub prze­zro­czy­ste­go po­ły­sku. Dru­kar­ki OKI PRO de­dy­ko­wa­ne są dla pro­jek­tan­tów kre­atyw­nych, dla których naj­wa­żniej­szy jest po­my­sł (pro­jekt), który mo­żna szyb­ko zre­ali­zo­wać ta­nim kosz­tem. Cie­szy nas, że urządze­nia te spo­tka­ły się z za­in­te­re­so­wa­niem od­wie­dza­jących nas go­ści”.

Zamieszczone z druk.info.pl