• Oświetlenie LED
  • Urządzenia pomiarowe
  • Drukarki LED

Szanowni Państwo,
Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
ART przedstawia informację, z której dowie się Pani/Pan w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych ?

Zakłady Artystyczne ART Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zakopiańskiej 34/10A. Kontakt telefoniczny do Spółki: +48 58 302 30 00

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych po adresem e-mail: art@art.com.pl , tel.: 58 302 30 00.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ART?

Dane będą przetwarzane w celu ich wykorzystywania w działaniach marketingowych wobec Pani/Pana, podmiotu, którego jest Pani/Pan właścicielem, wspólnikiem lub osobą reprezentującą, w tym przekazywania ich odbiorcom współpracującym ze Spółką, przygotowania oferty, nawiązania kontaktu telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zaprezentowania tej oferty, a także przeprowadzenia badania satysfakcji klienta. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są prowadzenie i rozwój działalności Spółki, wzbogacenie oferty dla klientów, prezentacja usług oraz badanie i poprawa jakości.

Jakie kategorie danych spółka przetwarza?

Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych: (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko służbowe).

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane będą ujawniane: dostawcom usług, zapewniającym Spółce funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, doradcom prawnym, biznesowym, firmom kurierskim, pocztowym, firmie prowadzącej usługi księgowe oraz kadrowe, partnerom Spółki w celu zaprezentowania ich oferty.

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Dane bedą przechowywane: przez okres działalności Spółki.

Jakie Pani/Pan ma prawa?

Osoby, których dane są przetwarzane przez Spółkę, mają prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;
b. żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;
c. żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;
d. ograniczenia przetwarzania;
e. przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;
f. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
g. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych).
h. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.

Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający Pani/Pana prawa?

1. Jednym ze sposobów przetwarzania danych może być profilowanie, tj. określanie profili preferencji osoby, której dane dotyczą na podstawie tych danych i tym samym dostosowywanie usług Spółki i treści jakie otrzymuje ta osoba
2. Proces podejmowania decyzji oparty na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (w tym profilowanie) może być zastosowany wobec osoby, której dane dotyczą tylko:
a. w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Spółką jako administratorem a tą osobą lub
b. gdy osoba ta wyraziła zgodę na takie przetwarzanie.
c. W innych wypadkach profilowanie może odbywać się tylko wtedy, gdy podlega ingerencji człowieka. W każdym przypadku zautomatyzowane przetwarzanie musi być zgodne z prawem, a Spółka jako administrator musi zapewnić odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
3. Osoba, której dane dotyczą może wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu Spółka nie będzie już w ten sposób przetwarzała danych.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z zawarciem umowy/realizacją zamówienia pomiędzy podmiotem, którego jest Pani/Pan właścicielem, wspólnikiem lub osobą reprezentującą Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o. lub w związku z realizacją zlecenia dla naszego kontrahenta lub pozyskaliśmy je z ogólnie dostępnych źródeł.